Statut GCKiS

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/229/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 15 września 2004 r.

oraz Nr XXXVIII/324/2005 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 czerwca 2005 r.

 

STATUT

Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, zwane dalej „Centrum”, jest gminną instytucją kultury utworzoną przez Radę Gminy Jabłonna.

 2. Centrum posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działania Centrum jest Gmina Jabłonna a siedzibą DOM OGRODNIKA przy ul. Modlińskiej 102 ,05-110 Jabłonna.

§ 3

Centrum jest jednostką nadrzędną w stosunku do swoich Filii.

 

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA

§ 4

1. Podstawowym celem statutowym Centrum jest prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy Jabłonna poprzez:

 1. Integrowanie społeczności lokalnej wokół tradycji, dziedzictwa narodowego i regionalnego oraz jego popularyzacja

 2. edukacją kulturalną i wychowanie przez sztukę,

 3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

 4. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego,

 5. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

 6. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego sportu,

 7. organizacja aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej,

 8. organizacja rekreacji ruchowej, w tym kształtowanie aktywnego wypoczynku poprzez działania z zakresu kultury fizycznej.

2. Dodatkowym celem Centrum jest prowadzenie innej działalności niż wymienione w paragrafie 4 ust. 1 w szczególności polegającej na aktywizacji ludzi młodych oraz społeczności lokalnej i ożywienie lokalnego rynku pracy poprzez tworzenie warunków umożliwiających dostęp do szerokiej informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych ułatwiających mieszkańcom poruszanie się po rynku pracy.

3. Centrum do realizacji swojego programu może przystępować do związków i stowarzyszeń o charakterze lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim, których zakres działania jest merytorycznie zgodny z jego celami i zadaniami , po uzyskaniu zgody przez Radę Gminy.

 

 

§ 5

Centrum prowadzi wielokierunkową działalność zgodnie z założeniami Programu działania.

 

§ 6

 1. Celem Centrum jest również przygotowanie i pozyskanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie, oraz prowadzenie działalności informacyjnej w tych dziedzinach.

 2. Centrum realizuje cel podstawowy poprzez:

a) koordynowanie działalności swoich filii,

 1. integrowanie placówek oświatowych na terenie gminy, w tym szkół i przedszkoli, w celu wspólnej realizacji zadań statutowych Centrum,

 2. współdziałanie z Sołtysami w zakresie prowadzenia działalności kulturalno - sportowej na terenie gminy,

 3. współdziałanie z innymi jednostkami kultury spoza terenu gminy a także organizacjami pozarządowymi,

 4. przyjmowanie do realizacji zadań zleconych przez organy administracji rządowej na podstawie podpisanych porozumień przez gminę,

 5. współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

 6. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych ponadgminnych,

 7. prezentowanie osiągnięć kulturalnych i sukcesów sportowych Centrum zarówno na terenie jego działania jak i poza jego granicami,

 8. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań.

3. Centrum realizuje cel dodatkowy określony w paragrafie 4 ust.2 poprzez Gminne Centrum Informacji umiejscowione w strukturze organizacyjnej Gminnego Centrum Kultury i Sportu zgodnie ze schematem organizacyjnym.

 

§ 7

Przedmiotem działania Centrum jest:

 1. organizowanie grup zainteresowań i zapewnienie instruktorów do ich prowadzenia w swoich filiach,

 2. organizowanie imprez turystycznych w szczególności wycieczek, kolonii, obozów, zimowisk, warsztatów, plenerów w szczególności dla dzieci i młodzieży, w celu prezentacji kultury i tradycji regionu, ojczyzny oraz innych krajów oraz zapewnienie odpowiedniej kadry do realizacji tych zadań.

 3. organizowanie na terenie gminy festynów i masowych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy przy współudziale komitetów mieszkańców,

 4. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju.

 

§ 8

Dla realizacji celów i zadań, Centrum w szczególności poprzez swoje filie:

 1. współdziała w tworzeniu zespołów folklorystycznych, tanecznych, teatralnych, chórów oraz innych kół zainteresowań,

 2. organizuje koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, pokazy dla dzieci i młodzieży oraz inne formy promocji kultury,

 3. bierze udział w konkursach i prezentacjach osiągnięć Centrum oraz w miarę możliwości i w nagraniach radiowych i telewizyjnych,

 4. angażuje instruktorów oraz artystów wykonawców w celu tworzenia zespołów tematycznych dla potrzeb upowszechniania kultury,

 5. angażuje artystów i wykonawców krajowych i zagranicznych do przedstawiania osiągnięć kulturalnych,

 6. pozyskuje do współpracy i konsultacji osobistości z dziedziny kultury dla opracowania fachowego planowanych przedsięwzięć,

 7. współpracuje ze szkolnictwem artystycznym w zakresie właściwego przygotowania nowych kadr artystycznych dla zespołów własnych,

 8. prowadzi działalność pedagogiczną w zakresie szkolenia młodych talentów,

 9. obejmuje patronaty nad wybranymi zamierzeniami lub wydarzeniami kulturalnymi,

 10. organizuje kursy, sympozja, obozy szkoleniowe,

 11. organizuje zajęcia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej,

 12. prowadzi działalność wydawniczą lub prowadzi kronikę Centrum związaną z utrwaleniem swej działalności, jak też wspierającą upowszechnianie kultury,

 13. popularyzuje walory rekreacji ruchowej,

 14. organizuje zajęcia, zawody i imprezy sportowo-rekreacyjne oraz turystyczne.

 

Rozdział III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 9

Organizatorem Centrum jest Gmina Jabłonna

 

§ 10

 1. Na czele Centrum stoi Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności Centrum i jest za niego odpowiedzialny.

 2. Filiami kierują Kierownicy.

 3. Pracowników etatowych, instruktorów i innych pracowników Centrum powołuje i odwołuje (zatrudnia) jego Dyrektor wg schematu organizacyjnego zatwierdzonego przez Organizatora.

§ 11

 1. Organem stanowiącym Centrum jest Rada Gminy Jabłonna

 2. Organem kontrolnym i inicjującym działania Centrum jest Wójt Gminy Jabłonna.

 3. Nadzór i kontrola finansowa nad Centrum sprawowana jest przez Skarbnika Gminy Jabłonna oraz Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jabłonna

 4. Organami opiniodawczymi Centrum i doradczymi są odpowiednie komisje stałe Rady Gminy Jabłonna.

§ 12

Rada Gminy:

 1. nadaje statut Centrum, dokonuje w nim zmiany oraz zatwierdza jego budżet,

 2. powołuje Dyrektora Centrum, na podstawie konkursu,

 3. odwołuje Dyrektora Centrum na wniosek Wójta lub Komisji Rewizyjnej,

 4. podejmuje uchwałę w sprawie łączenia, dzielenia lub likwidacji Centrum,

 5. przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za dany rok,

 6. wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa

 

§ 13

Wójt:

 1. sprawuje nadzór nad prawidłową działalnością Centrum,

 2. przyjmuje skargi i wnioski na działalność Centrum,

 3. posiada dostęp do pomieszczeń będących w dyspozycji Centrum w celu kontroli ich wykorzystania i utrzymania,

 4. ma prawo wglądu do dokumentów Centrum,

 5. wydaje zalecenia Dyrektorowi w razie stwierdzenia nieprawidłowości,

 6. wnioskuje o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony Działacz Kultury",

 7. rozpisuje konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum,

 8. przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy w sprawach:

 9. zmian w Statucie,

 10. łączenia, dzielenia i likwidacji Centrum,

 11. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za każdy rok,

 12. zatwierdza liczbę pracowników etatowych Centrum,

 13. ocenia działalność Centrum,

 14. wykonuje inne czynności wynikające z przepisów prawa.

 

§ 14

Dyrektor kieruje Centrum, a w szczególności:

 1. organizuje jego działalność na podstawie przedstawionego Programu działania,

 2. reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za całokształt jego działalności,

 3. odpowiada za zobowiązania Centrum,

 4. nadaje wewnętrzny Regulamin organizacyjny oraz dokonuje zmiany w jego zapisach w szczególności w zakresie tworzenia, łączenia, dzielenia i likwidowania stanowisk pracy zatwierdzonych przez organ stanowiący,

 5. zatwierdza plan działalności Centrum, który zawiera: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji, środków trwałych oraz plan inwestycji,

 6. odpowiada za stan mienia Centrum,

 7. zagospodarowuje pomieszczenia nie wykorzystywane przez Centrum na zasadach określonych innymi przepisami,

 8. odpowiada za wykonanie planu finansowego oraz prawidłową gospodarkę finansową Centrum,

 9. przedstawia coroczne sprawozdania z działalności Centrum,

 10. wnioskuje pisemnie z podaniem umotywowania o zwołanie posiedzenia organu stanowiącego,

 11. wykonuje inne zadania nałożone przez Organizatora, organ stanowiący lub Skarbnika Gminy, a w szczególności ich uchwały i zarządzenia.

 

§ 15

Skarbnik Gminy:

 1. posiada dostęp do dokumentów finansowych Centrum,

 2. na wniosek Organizatora, wspólnie z komisją rewizyjną rady, przeprowadza kontrole prawidłowości wykorzystania środków finansowych,

 3. wydaje zalecenia Dyrektorowi w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej i materiałowej.

 

§ 16

Komisje stałe Rady Gminy:

 1. opiniują działalność Centrum w swoim zakresie,

 2. kierują wnioski do Dyrektora i organu stanowiącego w zakresie działalności Centrum,

 3. komisją odpowiednią do opiniowania projektów uchwał Rady dotyczących Centrum jest Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.

 

 

§ 17

 1. W celu realizacji zadań zgodnie z zapotrzebowaniem społeczeństwa gminy w dziedzinie kultury, przy Centrum może być powołana Społeczna Rada Artystyczna - Programowa.

 2. Na czele Rady stoi Dyrektor Centrum.

 3. Rada posiada kompetencje opiniodawcze.

 4. W skład Rady w szczególności mogą wchodzić kierownicy placówek kulturalnych, organizacji, sołtysi i inni.

 5. Decyzję w sprawie powołania Rady podejmuje Dyrektor Centrum oraz opracowuje projekt regulaminu.

 6. Kadencja Rady kończy się z kadencją Organizatora reprezentowanego przez Radę Gminy.

 

 

Rozdział IV

MAJĄTEK I FINANSE

§ 18

 1. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzielonymi składnikami mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Organizatora.

 

§ 19

Wydatki Centrum pokrywane są z uzyskiwanych przychodów czyli wpływów z prowadzonej działalności w tym sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z dotacji z budżetu gminy a także z środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

 

§ 20

Pobrane dochody przez Centrum odprowadzane są na rachunek Centrum.

 

§ 21

W przypadku braku możliwości wykorzystania przekazanych składników mienia w postaci lokali na działalności statutowa, Dyrektor może wydzierżawić te lokale dla osób trzecich, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnej uchwale Rady Gminy Jabłonna. Dochód z dzierżawy stanowi dochód Centrum.

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Centrum dysponuje własnym kontem bankowym.

 

§ 23

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie używa podłużnej pieczątki z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby i numerem konta bankowego.

 

§ 24

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, stosować należy przepisy ustawy o samorządzie gminnym, przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy wymienione na wstępie Statutu.

 

§ 25

Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalania.